ارسال مطلب افزودن لينک افزودن تصوير افزودن فايل

بروز رسانی 
چقدرزیباست وقتی درطبیعت دورازهمه کس آزادورها هستی دورازشهرودیارخوددرسکوت واوج آرامش یک گوشه بنشینی وباخودت خلوت کنی.چقدرخوباست که درخلوت خودخودت رابرای یک لحضه به دست طبیعت بسپاری وازهرغم ودردی دوربشی وبرای اولین بارازاعماق وجودت شادی حقیقی راحس کنی.طبیعت زیباترین آفریده خداونداست.


حکایت من آن دریای طوفانی ست که هرشب به عشق دیدن خورشیدطلایی که گرمابخش روزهای اوست تاصبح اشک میریزد اشک هایش ناپیدااندواین تنهارازدل خسته اوست.دریای پرتلاطمی که هیچ وقت آرام قرارنداردودردهای خودرا درقعردل خود نگه میدارد.آری شایدیک روزاین دریای خسته تاابدآرام بگیرد.