ارسال مطلب افزودن لينک افزودن تصوير افزودن فايل

بروز رسانی 
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
sadaf
IMG_20180212_192055.jpg
از وقتی که تولید شد

و با ارزش شد

فهمیدم یکی از معیارهای

بودن

بودنه
sadaf
MYXJ_20180204180920_save.jpg

تو را بِخدا هوایِ ما احساسی هــا را بیشتر داشته باشید. .
ما زود دل میبندیم. . .!
زود وابسته میشویم. . .!
زود میشکنیم. . .!!
ما مانند بعضی ها دوستَ ت دارم گُفتنِمان از رو لَبمان و طبق عادتمان نیست!!!!
دوست ت دارم های ما از تَه دل و از عُمق وجودمان است. . . .
ما مانند شما وقتی دلمان را شکستند؛دنبال تلافی و انتقام نیستیم. . .
ما احساسی ها هر وقت دلمان شکست سکوت میکنیم و بغض هایمان را زیر گلو جمع میکنیم و تمام بغض هایمان را؛شب ها قبل خواب از چشمانمان سَرازیر میکنیم!!
تو را بخدا هوای ما احساسی ها را بیشتر داشته باشید. . .

ـــــــــــــــــــــــ